Info project

Heechterp is een echte Leeuwarder volksbuurt. De sterke punten van de wijk willen we houden. Bijvoorbeeld het vele groen, de speelplekken en de gezelligheid die er is. Ook staan mensen klaar voor elkaar. Maar het is ook buurt waar het soms moeilijk leven is. Dat heeft ook te maken met de woningen die er staan. Veel van dezelfde soort en de kwaliteit is soms slecht. De gemeente Leeuwarden en Elkien hebben daarom samen een toekomstvisie voor Heechterp gemaakt, met daarin vier ambities.

 

Planning komende tijd
 • Start bouw Wilgenflat (mei 2023)
 • Afronding bestemmingsplanprocedure (september 2023)
 • Oplevering Wilgenflat (1 mei 2024)
 • Sloop woningen fase 2 (zomer 2024)

Wat gaan we in de wijk doen?

Elkien is van plan de 576 portieketageflats te slopen. We kunnen dan betere en duurzame woningen terugbouwen. Een mix van verschillende soorten woningen die in straten staan die ook niet allemaal hetzelfde zijn. Dit noemen we een gedifferentieerd aanbod. Hiermee zorgen we voor geschikte woningen. Of je nu jong bent, met een klein of groot gezin woont, of ouder wordt. We richten ons op de grootste doelgroep van 1 en 2 persoonshuishoudens. Er moeten wel genoeg betaalbare woningen in Leeuwarden blijven.

Wat betekent dit voor bewoners?

Een verandering in de omgeving waar je leeft heeft veel invloed op het dagelijkse leven van bewoners en omwonenden. We beginnen daarom niet zomaar. De vernieuwing van Heechterp duurt al snel 10 jaar. Elkien begeleidt bewoners zo goed mogelijk naar een tijdelijke woning of meteen naar een nieuwe woning. We doen de vernieuwing in stappen en betrekken bewoners en omwonenden hierbij. Ondertussen onderhoudt Elkien de bestaande woningen natuurlijk wel. Er worden alleen geen grote investeringen meer gedaan.

Samen met bewoners

De vernieuwing van Heechterp is een lang en voor bewoners ingrijpend proces. Om tot het Masterplan te komen, hebben daarom niet alleen Elkien en de gemeente Leeuwarden samengewerkt. Ook met de bewoners is al actief samengewerkt in de afgelopen periode. Die betrokkenheid van bewoners is belangrijk. Het is namelijk de bedoeling dat de bewoners van de te slopen woningen en de bewoners van de blijvende woningen de toekomst van Heechterp met vertrouwen tegemoet zien en er met plezier blijven wonen.

De participatiemomenten tot nu toe:

 • Woonateliers
 • Contactgroepen
 • Workshops
 • Heechterp journaals
 • Telefonische interviews
 • Digitale gastlessen
 • Adviesgesprekken
 • Inloopbijeenkomsten
 • Wekelijkse inloopspreekuren
 • Informatie via nieuwsbrieven

Bestemmingsplan Heechterp Vernieuwt is klaar!

De gemeenteraad van de gemeente Leeuwarden was al blij met het stedenbouwkundig plan voor Heechterp Vernieuwt. Op woensdag 27 september ging de gemeenteraad ook
akkoord met het bestemmingsplan. Een mijlpaal!

Wat is het verschil tussen een stedenbouwkundig plan en een bestemmingsplan?
Een stedenbouwkundig plan is eigenlijk een soort blauwdruk voor hoe een gebied er in de toekomst uit moet zien. Het gaat over waar gebouwen, wegen, parken en ander groen moet komen. Of waar ruimte komt voor ontmoeten, spelen en bewegen. In een bestemmingsplan omschrijft de gemeente waarvoor de grond en gebouwen gebruikt mogen worden en welke andere ontwikkelingen er in de toekomst mogen komen. Nu het bestemmingsplan klaar is, betekent dit dat de plannen ook juridisch zijn geregeld en vergunningen voor het bouwen kunnen worden aangevraagd.

De komende tijd werkt de gemeente verder aan het inrichtingsplan voor Heechterp
Hierin worden de plannen die we samen met bewoners hebben gemaakt verder in detail uitgewerkt.

Stedenbouwkundig plan vastgesteld

Het stedenbouwkundig plan voor Heechterp is door de Burgemeester en wethouders van de gemeente Leeuwarden vastgesteld. Daarmee zijn we een stap verder in de grote wijkvernieuwing. De planning is dat de gemeenteraad eind november een definitief besluit neemt over het stedenbouwkundig plan.

Parkachtige omgeving
In het stedenbouwkundig plan bepalen we hoe de buitenruimte ingericht wordt en welke woningen er teruggebouwd worden. Met het aanleggen van parkzones en hofjes krijgt de nieuwe wijk veel meer groen en een heel ander aanzien. Voetgangers en fietsers krijgen ruim baan en autoroutes worden beperkt. Ook de ruimtes waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten en bewegen & spelen ontbreken niet.

Verschillend woningaanbod voor het nieuwe Heechterp
De huidige woonvelden zijn vrijwel identiek aan elkaar. In het nieuwe Heechterp komt meer variatie. Per fase combineren we verschillende woningtypen. De nieuwe wijk krijgt een mix van betaalbare huur- en koopwoningen. Het grootste gedeelte daarvan is bestemd voor de groeiende groep van 1 en 2 persoons huishoudens. Ook gezinswoningen krijgen een plek. De woningen hebben geen gasaansluiting en worden energiezuinig.

Samen met bewoners
Elkien en de gemeente Leeuwarden hebben eerst een toekomstvisie gemaakt en deze samen met bewoners en huurdersorganisaties uitgewerkt tot een masterplan. Daarna dachten we samen met bewoners na over de inrichting van de wijk voor het stedenbouwkundig plan. Tijdens een informatiemarkt op 9 juli 2022 presenteerden we het stedenbouwkundig plan aan bewoners. In de periode van 14 juli tot en met 24 augustus was er de mogelijkheid officieel te reageren bij de gemeente Leeuwarden.

Volgende stap; het bestemmingsplan
Na de definitieve vaststelling door de gemeenteraad, vraagt de gemeente het bestemmingsplan aan. In een bestemmingsplan omschrijft de gemeente waarvoor de grond en gebouwen gebruikt mogen worden. En welke ontwikkelingen er in de toekomst mogelijk zijn.

Wensen voor de toekomst

In de toekomstvisie van de gemeente Leeuwarden en Elkien staan vier ambities voor Heechterp. Dat zijn doelen en ideeën voor de toekomst.

 1. Een veerkrachtige buurt, waar mensen elkaar kennen en op elkaar kunnen bouwen.
 2. Een ongedeelde buurt voor verschillende typen mensen en een divers woningaanbod. De huidige bewoners kunnen er blijven wonen en de woningen zijn betaalbaar.
 3. Een duurzame buurt. Ruimte voor voetgangers en fietsers. Veel aandacht voor de natuur en het milieu, voor het klimaat en planten en dieren. En uiteraard aansluiting op duurzame energie.
 4. Heechterp is sterk verbonden met Schieringen en andere delen van Leeuwarden. De verbondenheid gaat daarnaast ook over de manier waarop mensen in de wijk met elkaar samenleven. Heechterp als buurt waar mensen elkaar ontmoeten op straat, in de groene hoven of in het wijkcentrum.

Bekijk hier de toekomstvisie

Programma Leeuwarden Oost

Heechterp is een van de vijf wijken uit Leeuwarden Oost. In Leeuwarden Oost leven ongeveer 36.000 mensen. Heel veel bewoners voelen zich thuis in hun wijk. Maar lang niet iedereen kan rondkomen en dat heeft vaak vervelende gevolgen. Om deze problemen met elkaar aan te pakken is het programma Leeuwarden Oost opgericht. Alle wijken in Leeuwarden Oost gaan aan de slag met een eigen wijkvisie voor de komende twintig jaar. De ideeën voor Heechterp Vernieuwt neemt Leeuwarden Oost daarin mee.

Kijk hier voor meer informatie

Appartementengebouw Beukenstraat

Vastgoedverhuurder Steen Invest wil achter de voormalige school aan de Beukenstraat een appartementengebouw ontwikkelen. Dit is een particulier project dat niet valt onder het project Heechterp Vernieuwt van Elkien en gemeente Leeuwarden. Steen Invest doet nu onderzoeken voor een ontwerp bestemmingsplan. Dit ontwerp bestemmingsplan wordt waarschijnlijk in de tweede helft van 2022 ter inzage gelegd, zodat u erop kunt reageren. Steen Invest informeert omwonenden wanneer er meer informatie bekend is.