Info project

Heechterp is een echte Leeuwarder volksbuurt. De sterke punten van de wijk willen we houden. Bijvoorbeeld het vele groen, de speelplekken en de gezelligheid die er is. Ook staan mensen klaar voor elkaar. Maar het is ook buurt waar het soms moeilijk leven is. Dat heeft ook te maken met de woningen die er staan. Veel van dezelfde soort en de kwaliteit is soms slecht. De gemeente Leeuwarden en Elkien hebben daarom samen een toekomstvisie voor Heechterp gemaakt, met daarin vier ambities.

 

Planning komende tijd
 • Bijeenkomst deel Zuid (23 april)
 • Bijeenkomst deel Midden en Noord (mei/juni)
 • Presentatie stedenbouwkundig plan (juli)
 • Start bestemmingsplanprocedure (september/oktober)

Wensen voor de toekomst

In de toekomstvisie van de gemeente Leeuwarden en Elkien staan vier ambities voor Heechterp. Dat zijn doelen en ideeën voor de toekomst.

 1. Een veerkrachtige buurt, waar mensen elkaar kennen en op elkaar kunnen bouwen.
 2. Een ongedeelde buurt voor verschillende typen mensen en een divers woningaanbod. De huidige bewoners kunnen er blijven wonen en de woningen zijn betaalbaar.
 3. Een duurzame buurt. Ruimte voor voetgangers en fietsers. Veel aandacht voor de natuur en het milieu, voor het klimaat en planten en dieren. En uiteraard aansluiting op duurzame energie.
 4. Heechterp is sterk verbonden met Schieringen en andere delen van Leeuwarden. De verbondenheid gaat daarnaast ook over de manier waarop mensen in de wijk met elkaar samenleven. Heechterp als buurt waar mensen elkaar ontmoeten op straat, in de groene hoven of in het wijkcentrum.

Bekijk hier de toekomstvisie 

Van toekomstvisie naar Masterplan

De gemeente en Elkien hebben een toekomstvisie voor Heechterp gemaakt. Deze presenteerden we in de zomer van 2020. Hierin staan ideeën voor de wijk en geen uitgewerkte plannen. De ideeën uit de toekomstvisie hebben wij met u uitgewerkt in een uitgebreider plan. In 2020 en 2021 dacht u mee over wat u belangrijk vindt voor de toekomst van de wijk. Deze onderwerpen zijn uitgewerkt in het Masterplan Heechterp. Dit noemen we ook wel het wijkplan. In november 2021 hebben wij dit plan aan u gepresenteerd. In mei 2021 presenteerde Elkien al de plannen voor de huurwoningen in de wijk.

Wat gaan we in de wijk doen?

Elkien is van plan de 576 portieketageflats te slopen. We kunnen dan betere en duurzame woningen terugbouwen. Een mix van verschillende soorten woningen die in straten staan die ook niet allemaal hetzelfde zijn. Dit noemen we een gedifferentieerd aanbod. Hiermee zorgen we voor geschikte woningen. Of je nu jong bent, met een klein of groot gezin woont, of ouder wordt. We richten ons op de grootste doelgroep van 1 en 2 persoonshuishoudens. Er moeten wel genoeg betaalbare woningen in Leeuwarden blijven.

Wat betekent dit voor bewoners?

Een verandering in de omgeving waar je leeft heeft veel invloed op het dagelijkse leven van bewoners en omwonenden. We beginnen daarom niet zomaar. De vernieuwing van Heechterp duurt al snel 10 jaar. Elkien begeleidt bewoners zo goed mogelijk naar een tijdelijke woning of meteen naar een nieuwe woning. We doen de vernieuwing in stappen en betrekken bewoners en omwonenden hierbij. Ondertussen onderhoudt Elkien de bestaande woningen natuurlijk wel. Er worden geen grote investeringen meer gedaan.

Masterplan Heechterp

Het Masterplan is een uitwerking van de toekomstvisie. Dit Masterplan, gemaakt door HKB Stedenbouwkundigen, is een stedenbouwkundig plan op hoofdlijnen. In dit plan staan de uitgangspunten voor het nieuwe Heechterp. Dit zijn:

 • Versterken van het DNA
 • Het aanpassen van de randen van de wijk
 • Een erfgoedcluster
 • Aanpassen van de indeling van de woonvelden

Ook gaan we in het Masterplan in op hoe we omgaan met de thema’s:

 • Wonen
 • Verkeer en parkeren
 • Groen, water, spelen & ontmoeten
 • Duurzaamheid

Appartementengebouw Beukenstraat

Vastgoedverhuurder Steen Invest wil achter de voormalige school aan de Beukenstraat een appartementengebouw ontwikkelen. Dit is een particulier project dat niet valt onder het project Heechterp Vernieuwt van Elkien en gemeente Leeuwarden. Steen Invest doet nu onderzoeken voor een ontwerp bestemmingsplan. Dit ontwerp bestemmingsplan wordt waarschijnlijk in de tweede helft van 2022 ter inzage gelegd, zodat u erop kunt reageren. Steen Invest informeert omwonenden wanneer er meer informatie bekend is.

Reageren op plan Heechterp Vernieuwt

Afgelopen twee jaar hebben wij samen met bewoners gewerkt aan de plannen voor het nieuwe Heechterp. Het stedenbouwkundig plan is bijna klaar. U vindt het plan hier. U kunt officieel uw mening geven op het plan van donderdag 14 juli tot en met woensdag 24 augustus.

Hoe kan ik reageren?

 • Vul een reactieformulier in bij het infopunt van Elkien (geopend iedere donderdag van 16.00 – 17.00 uur, Archipelweg 214).
 • U kunt uw mening geven bij de gemeente Leeuwarden. Dit heet een inspraakreactie. U geeft aan met welke punten u het wel of niet eens bent en waarom. Dit kan door een brief te schrijven aan de gemeente Leeuwarden, t.a.v. de gemeenteraad, Postbus 21000, 8900 JA Leeuwarden. Of stuur een e-mail naar gemeente@leeuwarden.nl. Vermeld in uw brief/mail: onderwerp ‘Concept stedenbouwkundig plan’, waarom u een reactie indient, de datum, uw naam en adres en in geval van een brief uw handtekening. U kunt ook mondeling reageren door een afspraak te maken via telefoonnummer 14 058 (maandag t/m vrijdag tussen 08.30 en 17.00 uur).

Wat gebeurt er met mijn reactie?
De gemeente Leeuwarden verzamelt alle reacties en reageert daarop in een document. Dit heet een reactienota. Burgemeester en wethouders bespreken het stedenbouwkundig plan en de reactienota. Zij sturen deze daarna naar de gemeenteraad. De gemeenteraad besluit of het stedenbouwkundig plan akkoord is.

Van Masterplan naar stedenbouwkundig plan

Stap voor stap werken we de plannen verder uit. Nu gaan we kijken naar meer details. Waar komen de woningen straks te staan en waar komen de wegen? Hoe richten we de buitenruimte in? Dit doen we in het stedenbouwkundig plan. Ook hier is weer een belangrijke rol weggelegd voor de bewoners van de wijk.

Stappen stedenbouwkundig plan 2022 

 • 23 april:
  Bijeenkomst deel Zuid van de wijk
 • 13 juni:
  Bijeenkomst deel midden en Noord van de wijk
 • 9 juli:
  Presentatie concept stedenbouwkundig plan aan de hele wijk
 • Juli/augustus:
  Bewoners en omwonenden kunnen officieel reageren op het plan
 • September:
  Burgemeester en wethouders van de gemeente bespreken het plan en de reacties die zijn binnen gekomen
 • Oktober:
  De gemeenteraad neemt een besluit. U kunt uw mening nog meegeven aan de gemeenteraad.

Samen met bewoners

De vernieuwing van Heechterp is een lang en voor bewoners ingrijpend proces. Om tot het Masterplan te komen, hebben daarom niet alleen Elkien en de gemeente Leeuwarden samengewerkt. Ook met de bewoners is al actief samengewerkt in de afgelopen periode. Die betrokkenheid van bewoners is belangrijk. Het is namelijk de bedoeling dat de bewoners van de te slopen woningen en de bewoners van de blijvende woningen de toekomst van Heechterp met vertrouwen tegemoet zien en er met plezier blijven wonen.

De participatiemomenten tot nu toe:

 • Woonateliers
 • Contactgroepen
 • Workshops
 • Heechterp journaals
 • Telefonische interviews
 • Digitale gastlessen
 • Adviesgesprekken
 • Inloopbijeenkomsten
 • Wekelijkse inloopspreekuren
 • Informatie via nieuwsbrieven

Door de coronamaatregelen moesten we de afgelopen tijd helaas voor meer digitale vormen kiezen. Voor het verder uitwerken van de plannen, kunnen we nu gelukkig weer live bijeenkomsten organiseren!

Invulling van de openbare ruimte

Met het aanleggen van parkzones en hofjes krijgt de nieuwe wijk veel meer groen en een hele andere uitstraling. Voetgangers en fietsers krijgen ruim baan en autoroutes worden beperkt. Ook de ruimtes waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten en bewegen & spelen, ontbreken niet in het Masterplan.

Verschillend woningaanbod voor het nieuwe Heechterp

De bestaande woonvelden, bouwblokken, zijn eigenlijk gelijk aan elkaar. In het nieuwe Heechterp komt meer variatie. Per woonveld combineren we verschillende woningtypen. Het grootste gedeelte daarvan is bedoeld voor de groeiende groep van 1 en 2 persoons huishoudens. Ook gezinswoningen krijgen een plek. De nieuwe woningen hebben geen gasaansluiting en worden energiezuinig.

Programma Leeuwarden Oost

Heechterp is een van de vijf wijken uit Leeuwarden Oost. In Leeuwarden Oost leven ongeveer 36.000 mensen. Heel veel bewoners voelen zich thuis in hun wijk. Maar lang niet iedereen kan rondkomen en dat heeft vaak vervelende gevolgen. Om deze problemen met elkaar aan te pakken is het programma Leeuwarden Oost opgericht. Alle wijken in Leeuwarden Oost gaan aan de slag met een eigen wijkvisie voor de komende twintig jaar. De ideeën voor Heechterp Vernieuwt neemt Leeuwarden Oost daarin mee. Kijk hier voor meer informatie